Проектът “Твоят час” се осъществява по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 фаза 2

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са:

– Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; – Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; – Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области; – Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища; – Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; – Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците; – Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие възможности за развитие на способностите на учениците. – Прилагане на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Във връзка с проекта „Твоят час“ бе направено проучване на желанията на учениците с анкетни карти. След анализ на резултатите, бяха сформирани следните клубове,с които ръководителите очакват да удовлетворят интересите и желанията на учениците НУ“ Васил Левски“:

1.“В света на музиката“ –р-тел Й. Йорданова/приложно изкуство/ 2.“Сръчни ръце “ – р-тел Р.Димитрова/приложно изкуство/ 3.“Гражданско образование“ р-тел Г.Томова/приложно изкуство/ 4.“Математика“ –р-тел Л.Тодорова/обучителни трудности/ 5.“Четене с разбиране“ – р-тел П.Борисова/обучителни трудности/ 6.“Български език и литература“ – р-тел С.Гачева /обучителни трудности/ 7.“Българският език – забавен и лесен“ – р-тел О.Пантева /обучителни трудности/

Участниците в клубовете споделят, че с голям интерес участват в занятията, защото не само получават нови знания и умения по интересен и забавен начин, но и се забавляват. На 14.12.2016 г. учителите НУ„Васил Левски“- Офелия Пантева и Радостина Димитрова взеха участие в кръгла маса тема: „Възможности за повишаване на постиженията и за развитие таланта на учениците област Видин“. организирана РУО – Видин На 03.05.2017г. във връзка с реализацията на проекта„Твоят час“бе организиран информационен ден на тема: „Твоят час е моят час за изяви и успех“. НУ „Васил Левски“ взе участие с изложба на групата по приложни изкуства „Сръчни ръце“, с р-тел Радостина Димитрова.

Проектът ТВОЯТ ЧАС
Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder