Чл. 53. (1)   НУ „Васил Левски” – Белоградчик организира дневна, а по молба на родителите на учениците и индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

                       (2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят с този правилник и се публикуват и на интернет страница на училището.

                             (3)Формите на обучение, които се организират в училище се приемат педагогическия съвет на училището.

          Чл. 54. (1) Формата на обучение се избира родител/настойник на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

                         (2) Формата на обучение се препоръчва екипа за подкрепа за личностно развитие за: ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече три години възрастта за съответния клас;

1.             лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

2.             лице, прекъснало обучението си за повече три последователни учебни години;

3.             лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече три учебни години;

4.             ученик, който променя формата на обучение в Случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО;

5.             ученик със специални образователни потребности.

                         (3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището.

                        (4) За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение, директорът на училището издава заповед.

Раздел V

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение

          Чл. 55. (1) Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8:00 ч. и 17:30 ч. и се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

                       (2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

             Чл. 56. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на годишна оценка, определена държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите обучението на учениците.

                        (2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

1.             ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече 30 последователни учебни дни;

2.             ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3.             ученици с изявени дарби;              

4.             ученици със специални образователни потребности по препоръка Екипа за подкрепа на личностното развитие, коятО предлага промяна дневна в индивидуална форма на обучение на ученик/ци със СОП.. Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави родителя на ученика съгласно чл. 12, ал. 2 Закона за предучилищното и училищното образование, /при условията на чл. 107, ал. 4/;

5.             ученици по препоръка на ЕПЛР /Екипа за подкрепа на личностното развитие/ и след извършена допълнителна специализирана оценка и изразено становище Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 ЗПУО:

5.1.         ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече 3 години

5.2.         лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

5.3.         лице, прекъснало обучението си за повече три последователни учебни години;

5.4.         лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече три учебни години;

5.5.         ученик, който се обучава в самостоятелна форма по желание на родителите и не постига необходимите компетентности за съответния клас;

                 (3)        Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, разработен по чл. 95 на ЗПУО и ДОС за учебния план – Раздел V  въз основа на съответния училищен учебен план.

                 (4)        Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1 (за ученици в индивидуална форма поради здравословни причини), когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 (за ученици със СОП) – и в център за подкрепа за личностно развитие.

                 (5)        По преценка на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

1.             болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата;

2.             училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;

3.             училище и/или център за подкрепа.за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.

              (6)           За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици. ;

              (7)           Преминаването на ученик дневна в индивидуална форма на обучение се извършва след решение на ПС и заповед на директора.

              (8)           Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора.

     Чл. 57. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети училищния учебен план.

                   (2) В самостоятелна форма може да се обучават:

1.             ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2.             ученици в задължителна училищна възраст – по желание на родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО и след решение на експертната комисия към РУО;

3.             ученици с изявени дарби;

4.             лица, навършили 16 години.

                  (3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма на обучение.

                  (4) За преминаване в самостоятелна форма на обучение родителите на ученика подават заявление до директора на училището най-късно до 20 учебни дни преди изпитна сесия. Изключения се прилагат само за учениците по ал. 2, т. 2;

                 (5) Изпитите по учебните предмети училищния учебен план се организират в сесии – януарска и юнска.

                  (6) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

1.             Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;

2.             Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

3.             Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

                За насрочване  за изпити в съответната изпитна сесия;

                Конспектите по всеки учебен предмет;

                Наличните учебни материали в библиотеката на училището;

 4. Уведомяването се осъществява чрез:                                   

                Електронната поща;

                Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;

                Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;