През учебната 2020/2021 год. НУ „Васил Левски“ продължава дейностите  по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.
Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В НУ„Васил Левски“ за учебната 2020/2021 г. са сформирани 8 групи за I-IV клас.Допълнителното обучение е по Български език и литература и Математика.

Категории: Проекти

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder